Мансууруулах бодисыг хэтрүүлэн хэрэглэх шуурхай шинжилгээ