covid-19 саармагжуулах эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ