COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийн шүлсний хурдан шинжилгээний иж бүрдэл