COVID-19 эсрэгтөрөгчийн хурдан тестийн кассет(Шүлс)-Lollipop Style