covid-19 эсрэгтөрөгчийн хамрын хурдан шинжилгээний иж бүрдэл